SAM GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

Nº CONVOCATÒRIA: GESAT 04

CERCA

Llicenciats en Farmàcia especialitat hospitalària

Llicenciats en medicina  familiar/comunitària, internistes, geriatres i nefròlegs

Llicenciats en Psicologia especialitat hospitalària

Diplomats/es o Graduats/es en Treball Social

Diplomats/es o Graduats/es en Dietètica i Nutrició

Educadors/es Socials

Logopedes

Fisioterapeutes

Infermers/es

Tècnics Especialistes en diagnòstic per la imatge

Terapeutes Ocupacionals

Tècnics Auxiliars en Farmàcia

Tècnics Auxiliars en Cures d’Infermeria

Auxiliars Administratius

Tècnics de manteniment

Cuiners/es

Marmitons de cuina-cafeteria

Netejadors/es

Zeladors/es

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació presencialment:

 1. Carta de presentació.
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits, justificació de l’experiència per al lloc de treball (vida laboral expedida per la TGSS), formació acreditada en hores, certificat de les pràctiques curriculars. S’adjunta com a document nº4 taula de requisits mínims per a cada categoria professional.
 3. TOT EL PERSONAL QUE PRESENTI PER PRIMERA VEGADA EL CURRICULUM hauran d’adjuntar EL FORMULARI Nº1 per tal de ser inclosos a la base de dades de la Borsa de Treball.
 4. El personal que en l’anterior convocatòria hagués presentat currículum o que estigui actualment treballant al centre només tindrà que actualitzar les seves dades i acompanyar els documents acreditatius, PRESENTANT EL FORMULARI Nº2 QUE S’ADJUNTA EN LA CONVOCATÒRIA.
 5. En el cas que ja formin part de la borsa de treball però no disposin de nova informació però vulguin continuar formant part , ho podran comunicar presentant el DOCUMENT Nº3 QUE S’ADJUNTA EN AQUESTA CONVOCATÒRIA.
 6. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM, es pot sol·licitar certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Aportar presencialment  al Departament de Recursos Humans del centre documents originals i fotocopia per a la seva compulsa .

Horari: De dilluns a divendres de 11h a 12h i de dilluns a dijous de 14.30 a 15:30

Termini màxim de presentació de sol·licituds: fins a les 15:30 hores del dia 16/10/2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran valorats per a l’accés a la Borsa de Treball del  personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre. Els currículums que no compleixin amb els requisits mínims i/o no acreditin els mèrits aportats no podran ser acceptats.

 

HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE CERCA DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA EN INFERMERIA

CERCA

 DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA EN INFERMERIA

 per substitució de jubilació parcial

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com a DUI.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Formació addicional pel lloc de treball. (especificant hores/crèdits)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Domini català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contractació temporal de relleu per jubilació parcial

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

Ref. RLL INF 05 2017

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 25 de setembre de 2017

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

El Centre MQ Reus cerca diferents perfils professionals per a la Borsa de Treball


CERCA

DIPLOMATS/ADES O GRADUATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA
TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC
TÈCNICS/QUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES
LLEVADORS/ORES
ZELADORS/ORES

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà

 • Experiència laboral en l’àmbit sanitari.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Coneixements de català nivell C.
 • Polivalència funcional.
 • Flexibilitat horària.
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

CENTRE MQ REUS SA
Departament de Recursos Humans
Carrer Antoni Gaudí, 26
43203 Reus

Ref. BORSA CMQR 03 17

relab_cmq@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre cerca cosidor/a per a la Borsa de Treball


L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE
CERCA

COSIDOR/A

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Experiència acreditada en el sector serveis.
 • Coneixements de català a nivell bàsic.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 

 

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Habilitats comunicatives i treball en equip.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixements de confecció.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

Gestió Comarcal Hospitalària SA
Departament de Recursos Humans
Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.
Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

Ref. BT CO MORA D’EBRE 01 17

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de GECOHSA.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes