SAM GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS

Nº CONVOCATÒRIA: GESAT 04

CERCA

Llicenciats en Farmàcia especialitat hospitalària

Llicenciats en medicina  familiar/comunitària, internistes, geriatres i nefròlegs

Llicenciats en Psicologia especialitat hospitalària

Diplomats/es o Graduats/es en Treball Social

Diplomats/es o Graduats/es en Dietètica i Nutrició

Educadors/es Socials

Logopedes

Fisioterapeutes

Infermers/es

Tècnics Especialistes en diagnòstic per la imatge

Terapeutes Ocupacionals

Tècnics Auxiliars en Farmàcia

Tècnics Auxiliars en Cures d’Infermeria

Auxiliars Administratius

Tècnics de manteniment

Cuiners/es

Marmitons de cuina-cafeteria

Netejadors/es

Zeladors/es

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació presencialment:

  1. Carta de presentació.
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits, justificació de l’experiència per al lloc de treball (vida laboral expedida per la TGSS), formació acreditada en hores, certificat de les pràctiques curriculars. S’adjunta com a document nº4 taula de requisits mínims per a cada categoria professional.
  3. TOT EL PERSONAL QUE PRESENTI PER PRIMERA VEGADA EL CURRICULUM hauran d’adjuntar EL FORMULARI Nº1 per tal de ser inclosos a la base de dades de la Borsa de Treball.
  4. El personal que en l’anterior convocatòria hagués presentat currículum o que estigui actualment treballant al centre només tindrà que actualitzar les seves dades i acompanyar els documents acreditatius, PRESENTANT EL FORMULARI Nº2 QUE S’ADJUNTA EN LA CONVOCATÒRIA.
  5. En el cas que ja formin part de la borsa de treball però no disposin de nova informació però vulguin continuar formant part , ho podran comunicar presentant el DOCUMENT Nº3 QUE S’ADJUNTA EN AQUESTA CONVOCATÒRIA.
  6. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM, es pot sol·licitar certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Aportar presencialment  al Departament de Recursos Humans del centre documents originals i fotocopia per a la seva compulsa .

Horari: De dilluns a divendres de 11h a 12h i de dilluns a dijous de 14.30 a 15:30

Termini màxim de presentació de sol·licituds: fins a les 15:30 hores del dia 16/10/2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran valorats per a l’accés a la Borsa de Treball del  personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre. Els currículums que no compleixin amb els requisits mínims i/o no acreditin els mèrits aportats no podran ser acceptats.