FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA PER COBRIR EVENTUALITATS MESTRE/A PEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

CERCA

PER COBRIR EVENTUALITATS

MESTRE/A

PEL  PLA EDUCATIU D’ENTORN

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Educació Primària.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (Certificat expedit pel Departament de Justícia)**

 Es valorarà:

  • Formació complementària per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
  • Experiència laboral en programes educatius (concretar dedicació i durada).
  • Flexibilitat horària.
  • Nivell C de suficiència en llengua catalana.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. MESTRE PEE 11 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes