HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CONVOCA VÀRIES PLACES PER LA COBERTURA DE LA TAXA DE REPOSICIÓ

CONVOCA

per la cobertura de la taxa de reposició:

 

1 DIRECTOR/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

1 METGE/ESSA ADJUNT/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

1 FÍSIC especialista en Radiofísica Hospitalària

4 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES en INFERMERIA

Experts/es en l’Àrea Quirúrgica

1 DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA en INFERMERIA

Especialitat Médica

1 TÈCNIC/A especialista en RADIOTERÀPIA

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

2 LLEVADORS/DORES

 

S’annexa a aquesta convocatòria els requisits específics per cada lloc de treball

DELS 12 LLOCS CONVOCATS SE’N RESERVARÀ UN PER A LES PERSONES QUE TINGUIN RECONEGUDA LA CONDICIÓ LEGAL DE DISMINUCIÓ.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació i experiència professional (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. TAXA REP 10 17

relab_husjr@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  22 de desembre de 2017

 

La convocatòria també està disponible a la Web: www.grupsagessa.com

 

CONVOCATÒRIA

1 DIRECTOR/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

TAXA REPOSICIÓ

  Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Presentació d’un projecte de gestió del servei.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Formació addicional específica pel al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Formació en gestió de serveis sanitaris.
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys en serveis d’urgències en centres i establiments sanitaris de la XHUP o d’altres xarxes autonòmiques públiques de salut.
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinars.
 • Experiència en urgències hospitalàries i en dispositius d’atenció urgent.
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix: 

 • Contracte indefinit a jornada complerta.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Incorporació immediata.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

1 METGE/ESSA ADJUNT/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

TAXA REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o altres especialitats mèdiques, via MIR.
 • Màster o postgrau en gestió de serveis sanitaris.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys en serveis d’urgències en centres i establiments sanitaris de la XHUP o d’altres xarxes autonòmiques públiques de salut.
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinars.
 • Formació addicional específica pel al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Experiència docent i investigadora
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.
 • Distribució de la jornada en torns, que poden ser diürns i/o nocturns, de dilluns a diumenges, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Incorporació immediata.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

 1 FÍSIC/A ESPECIALISTA EN RADIOFÍSICA HOSPITALÀRIA     

TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Llicenciatura en Física.
 • Titulació d’Especialista en Radiofísica Hospitalària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en l’ús d’acceleradors Varian, Xarxa Aria i planificació amb Eclipse i HDR.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.
 • Incorporació immediata.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitat de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

 4 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

EXPERTS/ES  EN  L’ÀREA QUIRÚRGICA

 TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència professional en l’àrea quirúrgica
 • Formació addicional específica en l’àrea quirúrgica (especificant hores/crèdits).
 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com a DUI.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Formació addicional pel lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Domini català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

   1  DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA EN INFERMERIA

ESPECIALITAT MÉDICA

 TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com a DUI.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Formació addicional pel lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Domini català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

 TÈCNIC/A  EN RADIOTERÀPIA

TAXA DE REPOSICIÓ

Es requereix:

 • Titulació de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria
 • Llicència d’operador d’instal·lacions radioactives
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acreditada com a tècnic/ca en un servei de Radioteràpia
 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

 

CONVOCATÒRIA

 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 TAXA DE REPOSICIÓ

Es requereix:

 • Titulació mínima exigida: CFGM Administració, similar o equivalent.

Es  valorarà:

 • Coneixements alts d’ofimàtica (word, excel, access…)  
 • Formació complementaria pel lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en gestions administratives en l’àmbit sanitària
 • Flexibilitat horària.
 • Nivell C de suficiència en llengua catalana.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

 

 

CONVOCATÒRIA

 2 LLEVADORS/DORES

 TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Formació post grau universitària (especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a)
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en l’àmbit de l’atenció al part.
 • Habilitats en l’àmbit de l’atenció al part natural.
 • Formació addicional pel lloc de treball  (especificant hores/crèdits).
 • Experiència acreditada en atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Domini català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes