Gestió Integral Sanitària Assistencial Tortosa cerca diplomats/ades o graduats/ades universitaris/àries en infermeria per a la Borsa de Treball


CERCA

DIPLOMATS/ADES O GRADUATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Infermeria
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 Es valorarà:

  • Experiència laboral.
  • Formació addicional en relació al lloc de treball.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Polivalència funcional.

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (presentar original i fotocòpia al Departament de Recursos Humans del centre o fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA, SAM
Departament de Recursos Humans
Passeig Mossen Valls, 1
43590 Tortosa

Ref.  DUI 04/2017

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes