BORSA DE TREBALL: CENTRE M Q REUS CERCA DIVERSES CATEGORIES PROFESSIONALS

CERCA

METGES/ESSES

FARMACÈUTIC/CA

TREBALLOR SOCIAL

DIPLOMATS/ADES O GRADUATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

LLEVADORS/ORES

TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC

TÈCNICS/QUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES

ZELADOR/A

MOSSO/A DE MAGATZEM

 

Per la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

Es valorarà

 • Experiència laboral en l’àmbit sanitari.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Coneixements de català nivell C.
 • Polivalència funcional i flexibilitat horària
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

CENTRE MQ REUS SA

Departament de Recursos Humans

Carrer Antoni Gaudí, 26

43203 Reus

Ref.  BORSA CMQR 01 18

relab_cmq@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31/12/2018

 

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS CONVOCA VÀRIES PLACES PER LA COBERTURA DE LA TAXA DE REPOSICIÓ

CONVOCA

per la cobertura de la taxa de reposició:

 

1 DIRECTOR/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

1 METGE/ESSA ADJUNT/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

1 FÍSIC especialista en Radiofísica Hospitalària

4 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES en INFERMERIA

Experts/es en l’Àrea Quirúrgica

1 DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA en INFERMERIA

Especialitat Médica

1 TÈCNIC/A especialista en RADIOTERÀPIA

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

2 LLEVADORS/DORES

 

S’annexa a aquesta convocatòria els requisits específics per cada lloc de treball

DELS 12 LLOCS CONVOCATS SE’N RESERVARÀ UN PER A LES PERSONES QUE TINGUIN RECONEGUDA LA CONDICIÓ LEGAL DE DISMINUCIÓ.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació i experiència professional (fotocòpia compulsada)

A l’adreça següent :

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. TAXA REP 10 17

relab_husjr@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  22 de desembre de 2017

 

La convocatòria també està disponible a la Web: www.grupsagessa.com

 

CONVOCATÒRIA

1 DIRECTOR/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

TAXA REPOSICIÓ

  Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Presentació d’un projecte de gestió del servei.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Formació addicional específica pel al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Formació en gestió de serveis sanitaris.
 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys en serveis d’urgències en centres i establiments sanitaris de la XHUP o d’altres xarxes autonòmiques públiques de salut.
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinars.
 • Experiència en urgències hospitalàries i en dispositius d’atenció urgent.
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix: 

 • Contracte indefinit a jornada complerta.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Incorporació immediata.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

1 METGE/ESSA ADJUNT/A PER AL SERVEI D’URGÈNCIES

TAXA REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o altres especialitats mèdiques, via MIR.
 • Màster o postgrau en gestió de serveis sanitaris.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 5 anys en serveis d’urgències en centres i establiments sanitaris de la XHUP o d’altres xarxes autonòmiques públiques de salut.
 • Experiència en gestió d’equips de treball multidisciplinars.
 • Formació addicional específica pel al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Experiència docent i investigadora
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.
 • Distribució de la jornada en torns, que poden ser diürns i/o nocturns, de dilluns a diumenges, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Incorporació immediata.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

 1 FÍSIC/A ESPECIALISTA EN RADIOFÍSICA HOSPITALÀRIA     

TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Llicenciatura en Física.
 • Titulació d’Especialista en Radiofísica Hospitalària.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en l’ús d’acceleradors Varian, Xarxa Aria i planificació amb Eclipse i HDR.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.
 • Incorporació immediata.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.
 • Possibilitat de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

 4 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA

EXPERTS/ES  EN  L’ÀREA QUIRÚRGICA

 TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència professional en l’àrea quirúrgica
 • Formació addicional específica en l’àrea quirúrgica (especificant hores/crèdits).
 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com a DUI.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Formació addicional pel lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Domini català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

   1  DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA EN INFERMERIA

ESPECIALITAT MÉDICA

 TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com a DUI.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Formació addicional pel lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Domini català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

CONVOCATÒRIA

 TÈCNIC/A  EN RADIOTERÀPIA

TAXA DE REPOSICIÓ

Es requereix:

 • Titulació de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria
 • Llicència d’operador d’instal·lacions radioactives
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat/ada per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acreditada com a tècnic/ca en un servei de Radioteràpia
 • Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements de català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

 

CONVOCATÒRIA

 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 TAXA DE REPOSICIÓ

Es requereix:

 • Titulació mínima exigida: CFGM Administració, similar o equivalent.

Es  valorarà:

 • Coneixements alts d’ofimàtica (word, excel, access…)  
 • Formació complementaria pel lloc de treball (especificant hores/crèdits)
 • Experiència laboral en gestions administratives en l’àmbit sanitària
 • Flexibilitat horària.
 • Nivell C de suficiència en llengua catalana.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

 

 

CONVOCATÒRIA

 2 LLEVADORS/DORES

 TAXA DE REPOSICIÓ

 Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Formació post grau universitària (especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a)
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència acreditada en l’àmbit de l’atenció al part.
 • Habilitats en l’àmbit de l’atenció al part natural.
 • Formació addicional pel lloc de treball  (especificant hores/crèdits).
 • Experiència acreditada en atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.
 • Disponibilitat i polivalència funcional.
 • Domini català parlat i escrit.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerquen persones que comptin amb aptituds d’iniciativa, empatia, que siguin dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a jornada complerta.

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes