FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA CERCA COORDINADOR/A DE PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS

CERCA

 

COORDINADOR/A DE PROJECTES DE SERVEIS SOCIALS

Es requereix :

 • Llicenciatura o Grau en Pedagogia o Psicologia, Diplomatura o Grau en Educació Social o equivalent, o habilitació corresponent , o CFGS Integració Social.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (Certificat expedit pel Departament de Justícia)**

 

Es valorarà:

 • Formació addicional específica en l’àmbit de Serveis Socials. (Indicant hores/crèdits)
 • Formació en l’àmbit d’Educació Infantil.
 • Experiència laboral en treball amb infants i joves en situació de risc social (concretar dedicació i durada).
 • Experiència laboral en centres oberts i projectes d’intervenció socioeducativa i comunitària.
 • Experiència laboral mínima de 6 mesos en tasques administratives, gestió de projectes i serveis i gestió de persones.
 • Flexibilitat horària
 • Nivell C de català

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref.  FAE COORD 12 17

relab_sagessa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 17 de desembre de 2017

 

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(**) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes