Resolució provisional de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (ref. TA HUSJR LLEVA) de 4 llevadors/ores publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR LLEVA) DE 4 LLEVADORS/ORES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

 

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 4 llevadors/ores amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

 1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria i de conformitat amb els criteris de l’anunci publicats a Grupinet i a la Borsa de Treball, en resulta una puntuació final que es relaciona a continuació.

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

Continua llegint

Funació Sagessa Salut cerca llicenciat/ada per al servei del Punt de Trobada Camp de Tarragona

 Es requereix:

 • Diplomatura/Llicenciatura o Grau en algunes de les següents disciplines: Educador/a Social o habilitat corresponent, Psicologia, Pedagogia , Treball Social.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i assistencial AIE convoca 1 netejdor/a per al servei de bugaderia i cosidor per al seu centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per cobrir la taxa addicional ampliada

Es requereix:

 • Nivell de formació bàsica.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 6 netejadors/ores per al seu centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per cobrir la txa addicional ampliada

Es requereix:

 • Nivell de formació bàsic.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i Assistencial convoca 3 netejadors/ores per a les Àrees Bàsiques de Salut per cobrir la taxa addicional ampliada

Es requereix:

 • Nivell de formació bàsic.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 2 netejadors/ores per al seu centre de treball Centre MQ de Reus per cobrir la taxa addicional ampliada

Es requereix:

 • Nivell de formació bàsic
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i Assistencial convoca 27 netejdors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp per cobrir la taxa addicional ampliada

Es requereix:

 • Nivell de formació bàsic.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 2 operaris/àries especiaistes en neteja per al seus centres de treball del Baix Camp per cobrir la taxa addicioanal ampliada

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca i oficial administratiu/iva per al servei de higienització i neteja per cobrir la taxa addicional ampliada

Es requereix:

 • Títol CFGS en Administració.
 • Nivell C de Català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint