Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 2 operaris/àries especiaistes en neteja per al seus centres de treball del Baix Camp per cobrir la taxa addicioanal ampliada

Es requereix:

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

 • Experiència acreditada en l’ús de màquines netejadores, màquines elevadores i neteja de vidres d’alçada.
 • Experiència acreditada com netejador/a en el sector sanitari o social.
 • Experiència acreditada com netejador/a en altres sectors.

Es cerca un/a professional resolutiu/iva, responsable, orientat a resultats, amb iniciativa, amb bones capacitats de comunicació i de treball en equip.

S’ofereix:

 • 2 Contractes laborals indefinits a jornada completa.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.
 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

TA2 GINSA ESP NET

 Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci

 

Termini  de presentació de sol·licituds:   4 d’agost de 2020

 

(*)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR LA TAXA ADDICIONAL AMPLIADA AMB 2 OPERARIS/ÀRIES ESPECIALISTES EN NETEJA PER ALS SEUS CENTRES DE TREBALL DEL BAIX CAMP PER GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE (GINSA AIE)

   

 1. Objecte de la convocatòria. 

L’objecte d’aquestes bases és la cobertura de la taxa addicional ampliada de 2 operaris/àries especialistes en neteja per als seus centres de treball del Baix Camp per GINSA AIE.

 

 1. Requisits de les persones aspirants. 

Per ser admès/a en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds els següents requisits:

 • Nivell de formació bàsic.
 • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

 

 1. Sol·licituds. 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran a la Borsa de Treball de la web del Grup Sagessa ( http://www.grupsagessa.cat/ ).

Es necessari registrar-se i introduir totes les dades personals i curriculars a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat., a les convocatòries actives amb el codi del lloc de treball al que s’opta:

 • 2 Contractes laborals indefinits a jornada completa. Codi: TA2 GINSA ESP NET

Tanmateix, és obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.

Amb la formalització i presentació de la candidatura, l’aspirant autoritza el tractament de les dades personals que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

 

 1. Admissió d’aspirants. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’aprovarà la relació provisional de persones admeses i excloses, la qual s’exposarà a la Borsa de Treball de la web del Grup Sagessa, a efectes de reclamacions.

Les persones que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació a la web de la relació provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es desestimen, la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la Borsa de Treball de la pàgina web del Grup Sagessa ( http://www.grupsagessa.cat/ ).

 

 

 1. Comissió de Selecció.

La Comissió de Selecció estarà conformada com a mínim per:

 • 1 Representant de la Direcció del Servei o en qui delegui
 • 1 Comandament Immediat
 • 1 Representant del Departament de Recursos Humans

La Comissió de Selecció s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

Tots els membres de la Comissió de Selecció  tindran veu i vot.

 

 1. Inici i desenvolupament del procés de selecció.

 

 6.1. Fase entrevista personal (de caràcter obligatori).

Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

En tot cas, s’exclourà de la selecció la persona aspirant que no comparegui a la convocatòria.

La valoració serà del 20% de la puntuació total.

 

6.2 Fase prova psicotècnica (de caràcter obligatori i no eliminatori). 

Consisteix en la realització d’una prova psicotècnica per valorar els factors de personalitat/competències relacionats amb el lloc de treball.

La valoració serà del 15% de la puntuació total.

 

6.3 Fase concurs de mèrits.

           6.3.1 Experiència demostrada com a netejador/a al sector sanitari o social. 

Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent distribució:

ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

La valoració serà del 30% de la puntuació total.

No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats en virtut de nomenaments o contractes amb caràcter formatiu o de pràctiques.

 

6.3.2 Experiència demostrada com a netejador/a a altres sectors.

Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent distribució:

ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

La valoració serà del 20% de la puntuació total.

No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats en virtut de nomenaments o contractes amb caràcter formatiu o de pràctiques

 

6.3.3 Experiència professional en neteja de vidres d’alçada, ús de màquines de neteja i elevadors.

Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent distribució:

ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

La valoració serà del 15% de la puntuació total.

No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats en virtut de nomenaments o contractes amb caràcter formatiu o de pràctiques

 

7. Relació de persones seleccionades

 Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà les persones candidates que l’hagin superat per ordre de puntuació obtinguda i s’aprovarà la relació provisional de candidatures seleccionades, la qual s’exposarà a la Borsa de Treball de la web del Grup Sagessa, a efectes de reclamacions.

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’ anunci. Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de les candidatures seleccionades.

 

8. Incidències.

La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per garantís el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

 

Reus, 20 de juliol de 2020

 

 

Sr. Xavier Bru Budesca

Apoderat