3. LLISTAT ENTREVISTES I PROVES PSICOTÈCNIQUES DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 

LLISTAT ENTREVISTES I PROVES PSICOTÈCNIQUES DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR AI) DE 64 PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018 I TAXA ORDINARIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR AI) DE 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 64 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018) i de 2 tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa ordinària  (Bolletí Oficial Província Tarragona data  21 de desembre de 2018)

 

  1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNISC/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 

DATA: 22 DE JUNY DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

8:30 47694742X
8:30 39887273Y
8:30 39926961L
8:30 41030745X
9:50 X6971819J
9:50 39882843S
9:50 39904880H
11:10 39978824V
11:10 52206610Z
12:30 39953869V
12:30 35035687V
12:30 39734901D
12:30 39922602F
13:50 Y0296048Y
13:50 X8195952V
13:50 48005306M
15:30 39921075K
15:30 39916990F
15:30 41024603D
15:30 39925327H
16:50 10200324P
16:50 33910622C
16:50 39924720D

 

DATA: 23 DE JUNY DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

8:30 39937788J
8:30 49653911Q
8:30 X3215515T
8:30 39927867M
9:50 39660364S
9:50 47715230M
9:50 39903590Q
9:50 47625995X
11:10 39926179L
11:10 39926432L
12:30 39882999X
12:30 39939569T
12:30 47772248Y
12:30 47774789V
13:50 X7962003R
13:50 39932705J
13:50 45274730N
13:50 39930117R
13:50 48278750W

 

DATA: 25 DE JUNY DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

8:30 39865589B
8:30 39905153S
8:30 39925450A
8:30 X7222546V
9:50 47764073L
9:50 75097844S
9:50 77793699V
9:50 39910632C
11:10 77619426S
11:10 39870397N
12:30 39924590V
12:30 39926158K
12:30 52252285B
12:30 39909880G
13:50 39715542Q
13:50 39728758F
13:50 41023113Z
15:30 52133201K
15:30 28474542J
15:30 39924852A
15:30 39921211L
16:50 Y5183320P
16:50 39679702X
16:50 39877281L
16:50 39858610R

 

DATA: 26 DE JUNY DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

8:30 39902420L
8:30 39916989Y
8:30 43747913G
8:30 39913009M
9:50 39941794V
9:50 39927298B
9:50 X5892075G
9:50 39898721T
11:10 47770561K
11:10 39861275K
12:30 39941913K
12:30 39917533K
12:30 X3739444N
12:30 41033316M
13:50 39889459F
13:50 X6617130F
15:30 39916804M
15:30 39918192J
15:30 43218908E
15:30 39911754S

Comunicar, que la resta de candidats/es admesos no mencionats en el present document seran convocats a les properes dates disponibles per la Comissió de Selecció.

Només es permetrà ajornar la data establerta per motius degudament justificats.

El candidat/a que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

La documentació que han de presentar és:

  1. Original o fotocòpia de la vida laboral del/la candidat/a.
  2. Currículum vitae actualitzat del/la candidat/a.
  3. Original i fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits.

No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 31 de gener de 2019.

 

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria s’han de publicar a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.

 

5. Mesures  de prevenció COVID-19

Al tractar-se d’una entrevista presencial, aquesta no es podrà portar a terme si presenta algun símptoma descrit de la Covid-19, i per tant és responsabilitat seva no assistir i ajornar-la (sense indicar raons).

El centre ha adoptat les mesures i protocols establerts per minimitzar el risc de propagació de la malaltia:

  • Higienització dels materials i estàncies abans i després de cada entrevista.
  • Distància mínima de 2 metres entre els membres de la Comissió i l’entrevistat/da.
  • La utilització de la mascareta serà OPCIONAL durant l’entrevista. Durant la resta del procés de selecció serà OBLIGATÒRIA.