LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL AMPLIDA (CODI: TA2 GINSA NET BC 100) (CODI: TA2 GINSA NET BC 48) (CODI: TA2 GINSA NET BC 23) DE 27 NETEJADORS/ORES PER ALS SEUS CENTRES DE TREBALL DEL BAIX CAMP PUBLICADA AL BOPT NÚM. 0 DE 21 DE JULIO DE 2020

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

  1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

  A) 5 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
38816040K
39878392A
X4501824B
07968413V
24232733W
39962758M
39868703C
78579351N
39846446G
39866063-W
39865539F
X1344390V
39863448D
22722477H
39978259-G
42332317N
39863155-S
42339306D
39954429W
39930439R
39900781J
39686991P
39883412D
39864417N
X7407751A
39892277L
X4664250B
39905641C
39870325D
40870913M
X3800331H
39861090C
X6142493K
47859846C
47856458J
39862842R
44993729W
Y3452734B
X4122106T
39695135X
X9920658E
Y7858032
39861130Z
X8506518Z
39848455N
39660787R
39868433A
46532435P
48920153G
X6198528-M
X3866465G
39699412D
Y7123081H
X3951259C
X9218957M
Y0533857H
39886958J
Y7755921J
39868289C
X8174430T
39892690H

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

  B) 3 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 48 %

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
X4501824B
39858987X
24232733W
39962758M
78579351N
39846446G
42332317N
42339306D
39930439R
39686991P
39864417N
39892277L
X7407751A
X4664250B
39870325D
40870913M
X3800331H
X6142493K
44993729W
Y3452734B
X4122106T
X9920658E
Y7858032
39895617 R
X6198528-M
39868433A
X8506518Z
39848455N
39660787R
Y7123081H
X9218957M
Y0533857H
39886958J
Y7755921J
39892690H
X8174430T

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

   C) 19 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 23 %

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
X4501824B
24232733W
39962758M
39844973A
39868703C
78579351N
39846446G
X6681835J
42332317N
42339306D
39930439R
39686991P
39883412D
39864417N
39892277L
X7407751A
X4664250B
39870325D
40870913M
X3800331H
X6142493K
47859846C
Y3452734B
X4122106T
39695135X
X9920658E
39860766H
X8506518Z
39848455N
39660787R
X6198528-M
39868433A
39861130Z
Y7123081H
46794617J
X9218957M
39340343Q
Y0533857H
Y7755921J
X8174430T
39892690H

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

 (1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria o equivalent) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria. 

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.

Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses.

 

  1. Realització d’esmenes

Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic joan.romera@ginsa.cat.

S’haurà de realitzar amb el format següent:

  • Assumpte del missatge: Nom i cognoms
  • Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i cognoms al títol del document.

Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.