1. LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR AI) DE 64 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 64 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNISC/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
04199472V  
10200324P
21693731Q
28474542J
33325294L
33910622C
35035687V
39660364S
39679702X
39701947Z
39715542Q
39726701C
39728758F
39734901D
39858610R
39865589B
39870397N
39872977Q
39873391Q
39877281L
39878462G
39882299T
39882843S
39882999X
39887273Y
39889459F
39894817Y
39901531G
39902420L
39903590Q
39904880H
39905153S
39905737R
39908344D
39909880G
39910632C
39911754S
39912181M
39913009M
39916804M
39916989Y
39916990F
39917018N
39918192J
39918888L
39921075K
39921211L
39922602F
39923531Q
39924590V
39924720D
39924852A
39925036A
39925043X
39925327H
39925450A
39926158K
39926179L
39926432L
39926452Q
39926961L
39927298B
39927867M
39928509A
39930117R
39930560F
39932576E
39932705J
39937788J
39939445Z
39939569T
39941794V
39941913K
39951224V
39953869V
39978824V
40919286D
40935216T
41009476Q
41023113Z
41024603D
41030745X
41033236V
41502981X
42335983K
43218908E
43458325D
45274730N
45664995J
45842528D
47625995X
47694742X
47715230M
47760058Y
47764073L
47770561K
47772248Y
47774789V
47829532C
48000735B
48005306M
48018888V
48278750W
49317409G
49653911Q
49654773G
52133201K
52206610Z
52252285B
53327929Z
75097844S
75115058W
75136350L
77619426S
77785692Z
77790734L
77793699V
X3215515T
X5189951T
X5675041K
X5892075G
X5914159P
X6514245R
X6971819J
X7222546V
X7962003R
X8195952V
X8881507B
Y0296048Y
Y0698951H
YA5183320P

 

 

Exclosos/es

 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
07143821K 2
20791886R 1
39695258H 2
39719449J 1
39732687A 1
39734410R 1
39738035S 1
39844716E 1
39861275K 1
39862800M 1
39879175G 1
39880097Y 1
39883076H 1
39883429A 1
39890135Q 1
39890709S 1
39892118K 1
39893342A 2
39893702H 2
39893910L 1
39898001Q 1
39898432X 1
39899976J 1
39900601V 1
39901372Y 1
39913545N 1
39918162Y 1
39919906W 2
39920980H 1
39921829Q 1
39922926D 1
39924739M 1
39925807S 1
39926349M 1
39926774Q 2
39928433L 2
39928678B 2
39929549P 1
39931199W 1
39932975F 1
39933995S 1
39934309F 1
39934885P 2
39943052X 1
39953721F 1
39962081H 1
39962596G 1
39995538N 2
41031562E 1
41032244Z 1
42334626K 1
43682371N 2
43731864D 1
43737582T 1
43744276R 1
44158228E 1
46524770W 1
46680486P 1
46741285H 1
46975096B 2
46987939C 2
47759768S 1
47767742P 1
47826239Q 2
47856905T 1
47936404B 2
47983444Q 1
48001797S 1
48004193L 1
48004225M 1
48007276C 2
48008851P 1
48018026Y 1
48018985E 1
48274033T 1
48277025W 1
48278421H 1
49315234Z 1
49423118M 1
49650191E 1
49975585N 1
52604254B 1
53225763Z 2
54122569G 1
X6653000C 1
X7051309S 1
X8057341G 1
X8190501V 1
X8208847D 1
X8225431X 1
X9350870J 1
X9659758B 1
Y1042975P 2
Y5898426K 2
Y6585108S 2

 

(1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria o equivalent) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

 

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.

 

Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

 

S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

 

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

 

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses.

 

  1. Realització d’esmenes

Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

 

No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic seleccio_rrhh@hospitalsantjoan.cat.

 

S’haurà de realitzar amb el format següent:

  • Assumpte del missatge: Nom i cognoms
  • Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i cognoms al títol del document.

 

Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.