1. LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR AI) DE 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

  1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 

TÈCNISC/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 

Admesos/es

 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
10200324P  
39679702X
39701947Z
39715542Q
39728758F
39734901D
39875395L
39877281L
39886763W
39887273Y
39889459F
39891016T
39895611H
39904880H
39909880G
39910632C
39913009M
39914164X
39917533K
39918888L
39922602F
39923531Q
39925043X
39925450A
39926432L
39927298B
39930117R
39930560F
39939445Z
39939569T
39942648C
39953869V
40919286D
41009476Q
41033236V
43218908E
43747913G
45274730N
45842528D
47760058Y
47772248Y
47827801Z
47829532C
47874802A
48000735B
48005306M
48274496A
49653911Q
52600428A
75136350L
77785692Z
77793699V
X3215515T
X3739444N
X5189951T
X5914159P
X6617130F
X8195952V
X8881507B
Y2092687T

 

 

Exclosos/es

 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
02714963C 1
20791886R 1
23021910Z 1
39680592A 1
39732687A 1
39734410R 1
39738035S 1
39880136E 1
39883076H 1
39890135Q 1
39890709S 1
39893910L 1
39898432X 1
39899976J 1
39918162Y 1
39919503J 1
39920980H 1
39922926D 1
39924739M 1
39926349M 1
39954600N 1
39962081H 1
41033784J 1
43737582T 1
43744276R 1
44158228E 1
46680486P 1
46741285H 1
47759768S 1
47767742P 1
47772029V 1
47826239Q 2
47983444Q 1
48000522M 1
48001797S 1
48004193L 1
48004225M 1
48008447H 1
48008851P 1
48018026Y 1
48273687E 1
48277025W 1
49315234Z 1
49975585N 1
52604254B 1
77792241P 1
X2510567W 1
X8190501V 1
X8225431X 1
X9659758B 1
Y1868829R 1

 

(1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria o equivalent) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

 

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.

 

Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

 

S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

 

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

 

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses.

 

  1. Realització d’esmenes

Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

 

No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic seleccio_rrhh@hospitalsantjoan.cat.

 

S’haurà de realitzar amb el format següent:

  • Assumpte del missatge: Nom i cognoms
  • Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i cognoms al títol del document.

 

Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.