Enviar currículum

Registre de Currículums

Àrees de gestió* Àrea SalutÀrea SocialÀrea Educativa
DNI/NIF* Lletra*
Nom*
1er Cognom* 2on Cognom*
Categoria*
Titulació (opcional)
Domicili habitual (adreça completa)
Adreça
Població Codi postal
Provincia
Telèfon 2n telèfon
Adreça de correo electrònic

MOLT IMPORTANT! Aquesta inscripció té una vigència d'un any natural. Passat aquest termini, heu de renovar aquestes dades si voleu continuar formant part de la base de dades de la Borsa de Treball.

Adjuntar currículum (format word)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, s’informa a la persona que ens ha aportat el seu CURRICULUM VITAE, que les seves dades personals que ens faciliti en l’esmentat Currículum seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat FITXER DE PERSONAL, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de portar a terme els processos habituals de selecció de personal que li siguin pròpies al Currículum Vitae i per aquest motiu, AUTORITZO a les empreses: Sagessa, Assistència Sanitària i Social SA, Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE, Hospital Universitari Sant Joan de Reus SAM, Gestió Comarcal Hospitalària SA, Centre MQ Reus SA, Fundació per a l’Atenció Social, Fundació per a l’Acció Educativa, Fundació Sagessa-Salut, Fundació per a la Recerca Docència i Formació en l’àmbit sanitari, Fundació Lliga Investigació i Prevenció Càncer, Rojar Assistència Sociosanitària SA, Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL, a realitzar-ne la gestió.

El seu currículum serà conservat, per el responsable del fitxer, durant un termini d’1 any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció, garantint un total respecte a la confidencialitat de les seves dades tant el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’ esmentat termini, i si desitja continuar en la borsa de Treball del Centre, li preguem ens torni a remetre novament el seu currículum.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens entrega amb aquest Currículum Vitae i té la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit al Departament de Recursos Humans, a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43205 Reus (Tarragona), on hi consti el seu nom i cognoms, fotocopia del DNI, un domicili a efecte de notificació i indicar expressament el dret que desitgi exercitar.

Per exercir aquest drets, heu d'adreçar un escrit o formulari a l.Av. del Dr. Josep Laporte 2 - 43004 de Reus dirigit al Departament de Recursos Humans.


o

Les persones interessades també podran lliurar la següent documentació:

  • Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  • Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE
Departament de Recursos Humans
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus

o enviar un mail a: relab_ginsa@grupsagessa.com

 slurrypumps  |
 slurrypumps
  |
 WaterPump
  |
 SlurryPump
  |
 MiningSlurryPump
  |
 MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump
  |
 SlurryPumps
  |
 submersibleslurrypump
  |
 BlenderFracPump
  |
 SlagSlurryPump
  |
 VerticalSlurryPump
  |
 ChemicalPump
  |
 AllPumps
  
 SubmersibleSlurryPump
  |
 EndSuctionWaterPump
  |
 MultistageWaterPump
  |
 MixedFlowWaterPump
  |
 VerticalMultistagePump
  |
 SlurryPumpSpareParts
  |
 SubmersibleSlurryPump
  |
 VerticalSlurryPump
  |
 HorizontalSlurryPump
  |
 ChemicalPump
  |
 SubmersibleSewagePump
  |
 SelfPrimingPump
  |
 slurrypumps
  |
 SlurryPump
  |
 slurrypumps
  |
 SlurryPump
  |
 MiningSlurryPump
  |
 SlurryPump
  |
 SlurryPumps
  |
 newsubmersiblepump=
  |
 Newsubmersiblepump
  |
 SubmersiblePumpsfordrainage
  |
 Submersiblepump
  |
 SlurryPumps
  |
 Newsubmersiblepump
  |
 Newsubmersiblepump
  |
 battlemaxslurrypumps
  |
 Slurrypump|BattlemaxSlurrypump
  |
 BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining
  |
 BattleHeavyDutySlurryPumps
  |
 BattlemaxSlurryPumpingSolutions
  |
 BattlemaxHeavyDutySlurryPumps
  |
 PumpandAbrasionTechnologies
  |
 FilterPresses
  |
 HorizontalSlurryPump
  |
 PUMP&ABRASION
  |
 battlemax_slurry_pumps
  |
 attlemax_slurry_pumps
  |
   |
 BattlemaxSlurrypump
  |