Resolució provisional de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (ref. TA HUSJR LLEVA) de 4 llevadors/ores publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR LLEVA) DE 4 LLEVADORS/ORES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 4 llevadors/ores amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria i de conformitat amb els criteris de l’anunci publicats a Grupinet i a la Borsa de Treball, en resulta una puntuació final que es relaciona a continuació.

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

LLEVADORS/ES

 Seleccionats/des

NUM. IDENTIFICACIÓ  

PUNTUACIÓ

 

% JORNADA

12402848Y 92,72 100 %
47691305T 89,75 100 %
47108635N 87,07 100 %
53370169A 83,44 31,5 %

 

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

 

  1. Revisió de resultats

 Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@hospitalsantjoan.cat.

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans.

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.