(Cat/Cas) Salut / Hospital Universitari Sant Joan REUS. CERCA metges/esses especialistes en medicina intensiva. SOLICITA médicos/as especialistas en medicina intensiva.

(VERSIÓ EN CATALÀ)

Es requereix:

 • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Intensiva o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Medicina Intensiva durant l’any 2022.
 • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Títol de metge/essa especialista en Medicina Intensiva en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en medicina intensiva en l’àmbit hospitalari.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores)
 • Experiència docent i investigadora.

Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
 • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                                               MA UCI 01 22 

Termini de presentació de sol·licituds: 3 de juliol de 2022

 

Contacte:  Dra. Imma Vallverdú (Directora de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53201 mòbil: 697700910;  e-mail: imma.vallverdu@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

 

(VERSIÓN EN CASTELLANO)

Se requiere:

 • Licenciatura en Medicina y Cirugía y la titulación de especialista en Medicina Intensiva, o que finalice su formación MIR en la especialidad de medicina intensiva durante el año 2022.
 • Ambos títulos expedidos por una Universidad/Ministerio españoles; o en su defecto, debidamente homologados por el Ministerio competente.
 • Acreditar certificación consistente en no haber estado condenado por sentencia firme en alguno de los delitos previstos en la LOPJM (*).

Se valorará:

 • Título de médico/a especialista en Medicina Intensiva en proceso de homologación por el Ministerio competente.
 • Experiencia laboral en el ámbito hospitalario como asistencial.
 • Experiencia laboral acreditada como médico/a adjunto/a especialista en medicina intensiva en el ámbito hospitalario.
 • Formación adicional específica al puesto de trabajo, incluso de la especialidad en otros países (indicando horas).
 • Experiencia docente e investigadora.

Se buscan profesionales con iniciativa, dinamismo, buenos comunicadores/as, orientados/as a la mejora continuada y con capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Se ofrece:

 • Contrato laboral por cobertura de un puesto de trabajo estructural de naturaleza permanente a jornada completa con atención continuada.
 • Posibilidad de realizar jornadas complementarias remuneradas.

 

Las personas interesadas deberán de:

 1. Registrarse a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat  en el apartado “Borsa de treball EDP Reus” e introducir todos sus datos personales y curriculares.
 2.  Obligatorio completar el perfil adjuntando la documentación (currículum vitae, todas las titulaciones y carta de presentación)
 3. Inscribirse a la convocatoria abierta siguiente, con el código:

MA UCI 01 22

 Plazo de presentación de solicitudes: 3 de julio del 2022

 

Contacto: Dra. Imma Vallverdú (Directora de la Unidad de Curas Intensivas del Hospital Universitari Sant Joan Reus) Teléfono de contacto: 977310300 Extensión: 53201 móvil: 697700910;   e-mail: imma.vallverdu@salutsantjoan.cat

(*) Se puede solicitar el Certificado a: www.mjusticia.gob.es