GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca cap de servei de farmàcia hospitalària per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

Es requereix:

  • Llicenciatura o Grau en Farmàcia i Especialitat en Farmàcia Hospitalària.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Presentació d’un projecte de gestió del servei.
  • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint