GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu

Es requereix: 

  • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint