GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA SA cerca metge/essa especialista en medicina física i rehabilitació

Es requereix: 

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat durant l’any 2021.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint